لینوکس ابری

 • لینوکس ابری - 250 مگ

  • فضا 250 مگ


   بهینه برای وردپرس
   منابع اختصاصی
   NVME هارد
   Cpanel کنترل پنل
   Cloudlinux مجهز به
   SSL رایگان

 • لینوکس ابری - 512 مگ

  • فضا 512 مگ


   بهینه برای وردپرس
   منابع اختصاصی
   NVME هارد
   Cpanel کنترل پنل
   Cloudlinux مجهز به
   SSL رایگان

 • لینوکس ابری- 1024 مگ

  • فضا 1024 مگ


   بهینه برای وردپرس
   منابع اختصاصی
   NVME هارد
   Cpanel کنترل پنل
   Cloudlinux مجهز به
   SSL رایگان